Home Q

Copyright © All rights reserved. Qfo.Be

Van den Abbeel Kurt

Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Qfo.be & Qfo.one

Of  DDns : Qfo.synology.me

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Qfo.be Van den Abbeel Kurt ,

Voor meer informatie kan u een mail sturen via de contactpagina of telefonisch op het nummer 0032472340004.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Qfo.be of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Qfo.be , op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er om. toe :

de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)

de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Qfo.be te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens

Qfo.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een deelnameformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Qfo.be , Qfo.one toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van de , host provider one.com met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, direct mail , .

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan rechtbanken , politie diensten .

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens .

U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot mail@qfo.be


Uw elektronische contactgegevens kunnen door Qfo.be & Qfo.one . worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd . wanneer Qfo.be & Qfo.one. elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen via email , posting . U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot mail@qfo.be  

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Qfo.be & Qfo.one  kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Qfo.be & Qfo.one  gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Qfo.be & Qfo.one staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.Qfo.be & Qfo.one is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Qfo.be & Qfo.one behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Qfo.be & Qfo.one heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Qfo.be & Qfo.one houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links naar andere Qfo.be & Qfo.one sites

Het aanleggen van hyperlinks naar de website Qfo.be & Qfo.one is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qfo.be &Qfo.one .

Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden .

Domain : Qfo.be , Qfo.one , Power red by one.com

Info : Kurt Van den Abbeel , Email: mail@qfo.one , Email : mail@qfo.be